De waarde van musea

Inzicht, begrip en inspiratie


Mensen hebben vaak een eenzijdig zicht op elkaars landen en culturen. Dit creëert afstand, wantrouwen en is uiteindelijk de basis voor nog meer misverstanden. Musea spelen hierin een belangrijke rol. Zij zijn de verzamelaars, beheerders en presentatoren van cultureel erfgoed. Hun collecties bestaan ​​uit tastbare en ontastbare getuigenissen van 's werelds verleden en heden en bevatten verhalen over mensen en hun omgeving. Ze zijn de munitie van de musea om deel te nemen aan de strijd tegen onwetendheid, die te vaak leidt tot vijandigheid en intolerantie.


Verkeerd beeld


Stereotiepe opvattingen over elkaars achtergrond en cultuur zijn vaak gebaseerd op onvoldoende kennis en onjuiste interpretatie. Zie het gemiddelde beeld dat, naar mijn ervaring, bestaat in de hoofden van veel mensen hier in het westen van bijvoorbeeld de mensen in Turkije, vooral sinds de mislukte putsch en wat er op dit moment gebeurt. Dat beeld wordt helaas bepaald door hoofddoeken en de islam. In feite heeft Turkije - zelfs nu een grote minderheid, misschien een meerderheid, zijn mond dicht houdt - een veelzijdige culturele geschiedenis met zoveel meer dimensies dan een buitenstaander zou verwachten.


Museum van Anatolische Beschavingen


in mei 1997 werd in Lausanne de European Museum of the Year Award uitgereikt aan het Museum van Anatolische Beschavingen, een van de mooiste musea in Ankara. Kenneth Hudson (1913-1999), oprichter van het European Museum Forum, die deze prijs jaarlijks uitreikt sinds 1977, zei dit: "Terwijl er politiek geharrewar is tussen Griekse en Turkse vertegenwoordigers, is deze man," en hij sloeg zijn arm om de schouders van de emotionele museumdirecteur van dit prachtige museum, "in staat om Griekse en Turkse wetenschappers schouder aan schouder te laten werken aan de opgravingen voor het museum." Het museum is een zeer belangrijke speler op het gebied van archeologie en een van de belangrijkste toeristische attracties in Ankara.


Begrip en tolerantie


Deze anekdote is een voorbeeld van hoe belangrijk een museum kan zijn. Musea bieden informatie, bevorderen begrip en bieden inspiratie door interculturele samenwerking en door verhalen te vertellen die herkenbaar zijn voor mensen overal ter wereld. Musea kunnen verhalen in een bepaalde combinatie van erfgoed en kunst verbeelden. Dit is de reden waarom ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan het begrip en de tolerantie tussen mensen met verschillende culturele achtergronden en ideeën. Begrip en tolerantie zijn de pijlers waarop we de wereld van morgen bouwen. De toekomst overkomt ons niet. We maken die zelf.


3 augustus 2016

The ammunition of the museum


People often have a one-sided view of each other's countries and cultures. This creates distance, mistrust and is ultimately the basis of even more misunderstanding. Museums have an important role in this. They are the collectors, administrators and presenters of cultural heritages. Their colllections consist of tangible and intangible testimonies of the worlds past and present and contain stories about people and their environment. They are the ammunition of the museums to engage in the fight against ignorance, which toooften lead to hostility and intolerance.


Typical image


Stereotypical opinions about each other's background and culture, are often based on insufficient knowledge and incorrect interpretation.Take the average image that, in my experience, exists in the heads of many people from forexample the People in Turkey, especially since the failed putsch and what happens at the moment.That image is determined unfortunately by headscarves and Islam.While Turkey is - also now a large minority - perhaps a majority - keep his mouth shut - has a multifaceted cultural history with so many more dimensions than an outsider would expect.

Museum of Anatolian Civilizations

in May 1997 in Lausanne, the European Museum of the Year Award was presented to the Museum of Anatolian Civilizations, one of the finest museum in Ankara.Kenneth Hudson (1913-1999), founder of the European Museum Forum, that presents this award annually since 1977, said this: "While there is politically wrangling between Greek and Turkish representatives, this man," and he put his arm around the shoulders of the emotional museum director of this wonderful museum, "is capable to let Greek and Turkish scientists work shoulder to shoulder on the excavations for the museum." The museum is a very important player in the field of archeology and one of the main tourist attractions in Ankara.


Understanding and tolerance


This anecdote is an example of how important a museum can be.Museums provide information, promote understanding and provide inspirationbyintercultural cooperation and by telling stories that are recognizable to people anywhere in the world.Museums can depict stories in a particular combination of heritage and arts. This is whythey can make a positive contribution to the understanding and tolerance between people with different cultural backgrounds and ideas.Understanding and tolerance are the pillars on which we build the world of tomorrow.

The future does not happen to us.We make it ourselves.


August 3, 2016


Model submarine, Rahmi M. Koç. Museum , Ankara

The value of museums

Insight, understanding and inspiration