Verplicht museumbezoek
Het museum in het curriculum

Readytex


Dit is een verbeelding van de Readytex Art Gallery in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Ik was daar enige tijd geleden voor bezoeken en praat over kunst en cultuur. De enorme energie die de galeriedirecteur investeert in het tonen en promoten van het werk van gevestigde en jonge kunstenaars heeft me geïnspireerd, vooral in dit land waar de omstandigheden erg complex zijn en de toekomst onzeker is. Op de top van dit prachtige gebouw zie je de Banabekee-vogel, een frequente verschijning in de Surinaamse natuur met zijn hangende nesten: kunstwerken op zich.

Verplicht naar het museum

Een paar jaar geleden sprak ik op een bijeenkomst die ging over de noodzaak van kunst en cultuur in de samenleving. Ik benadrukte dat naar mijn mening scholen verplicht zouden moeten zijn om musea te bezoeken met hun leerlingen. Sommige mensen reageerden verontwaardigd: "Dat is een Sovjetidee!", Zei iemand. "Kremlin!", Riep een ander. "Je moet kinderen niet dwingen!", Zei een derde persoon met zijn vinger naar mij wijzend.

Al deze opmerkingen zijn gemaakt door, naar ik aanneem, intelligente en goed opgeleide mensen. Maar ik snapte het niet en dat doe ik nog steeds niet. Ik zei tegen een van hen: "Mevrouw, ik ben er zeker van dat u accepteert dat gymnastiek enkele uren per week nodig is, of Nederlands? Geschiedenis?". Het is helaas niet gelukt.

Je hoeft kinderen niet te dwingen om betrokken te zijn bij kunst en cultuur. Ze genieten er meestal erg van, omdat het hun verbeeldingskracht en creativiteit prikkelt. En laten we er zeker van zijn: dat is altijd een feest.
In plaats daarvan moet je scholen dwingen, omdat ze bijvoorbeeld een museumbezoek als een pauze beschouwen en niet als een essentieel onderdeel van het onderwijs, zoals het zou moeten zijn.


Curriculum


Onderwijs in kunst en cultuur als basisingrediënt van het curriculum? In sommige landen is dit het geval. In vele anderen is dit echter niet, ook niet in Nederland. Leren kijken naar kunst, leren over de waarde van cultuur bepaalt je manier van kijken en denken. Het verbreedt de horizon en vergroot de creativiteit. Het ondersteunt de mogelijkheid om outside-the-box te denken, wat zo hard nodig is om te beheren en zelfs de problemen van vandaag en morgen op te lossen. Het zou geen enkele kwestie mogen zijn dat we onze kinderen zo vroeg mogelijk in kunst en cultuur opleiden. Dit geeft hen essentiële hulpmiddelen om de wereld van morgen te bouwen.


Maart 2016


Art education as an obligation

Museumvisit as a must


This is the Readytex Art Gallery in Paramaribo, the capital of Surinam. I was there some time ago for visits and talks aboutart and culture. The enormous energy which the gallery director invests inshowing and promoting the work of established and young artists inspiredme, especially in this country where the circumstances are very complex andthe future is uncertain. On the top of this beautiful building you see theBanabekee bird, a frequent appearance in the Surinamese nature with itspending nests: works of art in itself.

A few years ago I spoke at a meeting which was about the necessity of artand culture in society. I stressed that in my view schools should beobliged to visit museums with their pupils. Some people reacted Indignantly: "That's a Soviet idea!", someone said. "Kremlin!", shoutedanother. "You must not force children!", a third person said pointing his Finger to me. Each of these comments were made by, I assume, intelligent and welleducated people. But I didn’t get their point and I still don’t. Isaid to one of them: "Ma'am, I am sure you accept that gymnasticsare required a few hours a week, or Dutch language? History? ". Itdidn’t work out unfortunately.You don’t have to force children to be involved in art and culture.They usually enjoy it very much, because it tickles theirimagination and creativity. And let us be sure: that is always a feast.Instead you have to force schools, because they consider for examplea museum visit a break and not as an essential part of education, as It should be.Education in arts and culture as a basic ingredient of thecurriculum? In some countries this is the case. However, in manyothers this is not, including the Netherlands. Learning to look atart, learning about the value of culture determines your way ofseeing and thinking. It broadens horizons and increases creativity. It supports the ability to think outside of the box, which is needed so desperately to manage and even solve the problems of today and tomorrow. It should be out of any question that we educate ourchildren as early as possible.


March 2016