De ruggengraat van de samenleving

Kunst als noodzaak


Populair


Populaire en goedbetaalde kunstenaarshoeven nooit subsidie aan te vragen. Ze levereneen product waarvan afnameverzekerd is.Het is iets om trots op te zijn, dat muziek, beeldende kunst en theaterwordenomarmd door zoveel mensen.Ookis hetiets om te onderscheidenvan andere gebieden binnen de kunsten.
De algemeengeaccepteerde kunstis geen model voor de hele kunst- en cultuursector.Dedoor massa’s mensen bejubelde kunstenaarsvertolken kunst diein veel gevallenooit als experiment begon, soms letterlijk eeuwen geleden.


Mozart, Turner en de Rolling Stones


We realiseren ons niet meteen dat er toen in veel gevallen discussie over bestond. Mozart tartte de tradities en de taboes van zijntijd.Minder bekend isdatde 19de eeuwse schilder William Turner, voor wiens werk nu drommen mensen hun bed uitkomen,in zijn tijd belachelijk werd gemaakt. Een goed voorbeeld daarvan is een spotprent,waarin hij als een schilder met een zwabber werd afgebeeld.De Rolling Stones – Mick Jagger mag zich nu Sirnoemen –verstoordende openbare orde nog maar een halve eeuw geleden.25 jaar geledenviel iedereen over het verschijnen van hetextravagantemuseum in mijnstad. Nu ismen ertrotsop, want het heeft de stad op de kaart gezet.

Met andere woorden: er gaat heel wat aan vooraf voordat een kunstvormdoordringt tot de huiskamer van dedoorsneewereldburger enhijdoor de meerderheid van het publiek in de armenwordt gesloten.


Grenzen verkennen


In de ontwikkelingvan nieuwe vormen en functies van kunst, spelen mensen die de grenzen verkennen een essentiële rol. Hun werk is afhankelijk van de financiering van overheid en fondsen. Het is de plicht van de gemeenschap dit zo belangrijke werk te ondersteunen, omdat deontwikkeling van de kunstdaarvan afhankelijk is.

Er is op dit moment een overdreven aandacht voor dekwantitatieveprestaties van dezezo http://www.soane.org/sector in de kunst. De mensen die hier actief zijn moeten zich altijd en overal verantwoorden.Het komt omdat de kunst steeds minder gezien wordt als onderdeel van de infrastructuur van onze samenleving, tot de ruggengraatvan de maatschappij. Daarom staat belastinggeld besteed aan kunst onder druk. Sommigen vinden zelfs dat elke subsidie voor kunst moeten worden afgeschaft.


Stevige plek


Het wordttijd datbestuurders,politici en andereopinionleadersweer palvoor de kunstwereldals geheelgaan staan.
Er is nog een lange weg te gaan.
Een stevige plek voor de kunst inonze samenleving, te beginnenbij het onderwijs op de basisschool,komt ten goede aan het welzijn van mensen.


Januari 2017

Cap Reinga, NZ, 2020